Zakres działań:

  • prowadzenie księgi wieczystej cmentarza
  • prowadzenie dokumentacji zgonów
  • prowadzenie ewidencji miejsc grzebalnych
  • ustalenie i wskazywanie miejsc pochówku
  • prowadzenie bieżących zmian inwentaryzacji cmentarza
  • egzekwowanie przestrzegania regulaminu cmentarza
  • nadzorowanie prac usługowych (zakłady pogrzebowe, kamieniarskie itp.) w zakresie przestrzegania przez te firmy parametrów przewidzianych w przepisach szczegółowych dotyczących wymiarów grobów, nagrobków, pomników oraz odstępów między tymi miejscami oraz w zakresie gospodarowania odpadami pochodzącymi z rozbiórki bądź ustawiania nowych pomników
  • właściwe zabezpieczenie prowadzonych dokumentów związanych z zarządzanym cmentarzem komunalnym

Podstawa - Umowa nr 67/2011 z dnia 28.12.2011 r. pomiędzy Gminą Biała a Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Białej
tel. kontaktowy - 77 4387 643
lub 604 639 365  (od 7:00 do 15:00)

Script logo