Wodociąg Grupowy Biała zasilany z trzech studni wgłębnych, który zaopatruje w wodę pitną mieszkańców w łącznej ilości około 5.200 osób z miejscowości Biała, Ligota Bialska, Olbrachcice, Prężyna, Wasiłowice, Radostynia, Miłowice, Kolnowicie, Laskowiec. Długość sieci wodociągowej na tym obszarze wynosi 34,2 km. Średni pobór wody na obszarze tego wodociągu wynosi około 158.000 m3

Script logo